Primăria Comunei Fârdea, județul Timiș

INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU ACHIZITIA SERVICII

INVITATIE DE PARTICIPARE

LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU ACHIZITIA SERVICII

COMUNA FIRDEA, cu sediul in loc. Firdea, str. Principala,  nr. 107, jud. Timis, cod postal 307165, tel/fax 0256/335459, e-mail primaria_firdea@yahoo.com , in calitate de achizitor, va transmite prezenta

INVITATIE DE PARTICIPARE

la procedura de atribuire prin CERERE DE OFERTE, organizata in vederea atribuirii contractului de  servicii avand ca obiect:

CONTRACTAREA UNEI FINANTARI RAMBURSABILE SUB FORMA UNEI LINII DE CREDIT IN VALOARE DE 2.600.000 LEI  PENTRU REALIZAREA  UNOR  INVESTII PUBLICE DE INTERES LOCAL PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

(cod CPV: 66113000-5 servicii de acordare de credit)

Va informam ca invitatia de participare la procedura de atribuire sus-mentionata este publicata pe pagina de internet a autoritatii contractante http://www.e-primarii.ro/primaria-firdea

Documentatia de atribuire a contractului de achizitie poate fi obtinuta, la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat, adresata autoritatii contractante COMUNA FIRDEA, cu sediul in loc. Firdea, str. Principala, nr. 107, jud. Timis, cod postal 307165, tel/fax 0256/335459, e-mail primaria_firdea@yahoo.com .

Oferta societatii Dumneavoastra trebuie transmisa la adresa COMUNA FIRDEA, cu sediul in loc. Firdea, str. Principala, nr. 107, jud. Timis, cod postal 307165, impreuna cu toate documentele prevazute in documentatia de atribuire.

Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 28.12.2012 ora 11.00 la sediul autoritatii contractante, cu termen limita de depunere a ofertelor in data de 28.12.2012 ora 10.00.

 

PRIMAR,

Lupulescu Samuel